עלות בנייה

הערכת עלות בנייה בכל פרויקט הבנייה היא חשובה. הערכה מדויקת של כמות חומרי הבניין מצד אחד וכמות התקצוב לפריטים שונים של הפרויקט מצד שני, יוצרת את המטרה הסופית של הבנייה על פי לוח זמנים ספציפי.

בעמוד זה מהנדס א. בדק הנדסה יסביר לכם את המונים וההערכות בענף הבנייה וכיצד להכין אותם:

מטר פירושו חישוב ומדידת כמות החומרים הדרושים לביצוע פרויקט או חישוב כמות החומרים המשמשים ונצרכים בפרויקט . בדרך כלל סוג זה של חישוב וניתוח נעשה בסדרת טבלאות מיוחדות. טבלאות נקראות הצהרות מצב (טבלת מיקרומטר, מד סיכום וכו '). באופן טבעי, האנשים שעושים את החישובים האלה נקראים מטרו. עם הסברים בסיסיים שכאלה, אנו מתכוונים להכיר את נושאי המונים וההערכה בענף הבנייה באמצעות מאמר זה ולעזור לך ללמוד עוד.

מה הערכת עלות שיפוץ בית פרטי?

אם אתה מתמחר את עלות שיפוץ בית פרטי שהושגו על פי היחידות הנדרשות בסעיף המונה, ביצעת את אומדן השקל או את אומדן מחיר הפרויקט.

אנו שואפים לשני יעדים בסיסיים בהערכת המחיר :

ראשית, אנו מעוניינים לקבוע את כמויות החומרים המתכלים, לדעת את מספר כוח האדם על פי סוג ההתמחות שלהם ולדעת את מספר כוח האדם של המכונה על פי סוגם ומשך זמן במהלך הפרויקט.

שנית, קביעת מחיר הפרויקט בש"ח או במטבע חוץ ידועה כמטרה החשובה ביותר שאנו עושים בדרך כלל בשני שלבים.
האחד הוא לפני יישום הפרויקט כדי לחזות את התקציב והשני בשלב יישום הפרויקט, המוצג בדרך כלל בצורה של הצהרת מצב.

עלות בנייה

לצורך ביצוע המונה והערכת המחיר, יש צורך במסמכים, שהחשובים שבהם הם :

 • הכן תוכניות
 • תוכניות ביצוע שלמות הכוללות תוכניות מבניות, אדריכליות, מכניות, חשמל ופרטים.
 • טבלת סטטוסים
 • מחירי חומרים, כוח אדם, כוח מכונה (מחירון מצורף לחוזה)
 • תנאים פרטיים של החוזה יחד עם מסמכים אחרים המצורפים לחוזה

הכרת המקדמים המשמשים לאמידה

מקדם אזורי- עלות בנייה

המקדם האזורי אינו אלא מחירי יחידות לצורך ביצוע עבודה בזמן ובמקום מסוימים. או הקיפוח של אותו אזור, כמו גם כיצד לגשת לכוח העבודה ולספק חומרים, לחלק את האזורים הגיאוגרפיים של ישראל לאזורים שונים ולעבודות בנייה, מתקנים חשמליים ומכניים וכו 'בנפרד וביחס לקושי האזור, מקדם המכונה שקול את "מקדם השטח" המכופל בעלות העבודה המשוערת.

מקדם שיעורים – עלות בנייה

המחירים המפורטים ברשימות עושים את ההבדל בין עבודה בקומת הקרקע לקומת הקרקע. אם העבודות נעשות בקומות מעל קומת הקרקע או מתחת לקומת הקרקע, נחשב מקדם המכונה "מקדם הרצפה" להובלת חומרים לקומות שהוזכרו והירידה עקב הובלתו לרצפות, כמו גם הקושי בביצוע העבודה. הוא משמש להערכת עלות ביצוע פעולות העבודה.

מקדם גובה

מקדם הגובה נחשב לביצוע עבודות עד גובה 3.5 מטר בכל קומה. אם העבודה היא על רצפה שגובהה הוא יותר מ -3.5 מטר, מקדם הגובה נחשב על סמך תכולת התפריטים בשל הקושי לבצע פעולות, להעביר ולהפיל חומרים עקב גובה, וכן לפיגומים שיש להתקין בתוך המבנה. באומדן העלות של ביצוע פעולות עבודה, הם מתכוונים. מקדם זה חל על כל פריטי העבודה בקומה ההיא, ממפלס הרצפה ועד למפלס הרצפה של הקומה העליונה, למעט חומר הבסיס. אם במהלך העבודה חל שינוי בגובה הרצפה (הגובה עולה או יורד) בתנאי שהיא מיושמת, הנוסחה מחושבת שוב עבור הקומות הרלוונטיות על סמך העבודה שבוצעה בפועל ויושמה לבסוף במקרה האחרון.

מקדם תקורה – עלות בנייה

כדי לפצות על עלויות שנגרמו בנושאים כמו מיסים, ביטוח סוציאלי לעובדים ולעובדים, הכנת ערבויות שונות, שכר טרחה משפטי ורווח לקבלנים, נעשה שימוש במקדם תקורה אשר מוחל על סכום העבודה המשוער הכולל. עלויות תקורה מחולקות בדרך כלל לעלויות תקורה כלליות ועלויות עבודה תקורה.

הערה: מקדם התקורה לפרויקטים של בנייה שווה ל- 1.30 ובו עלויות ביטוח מניות המעסיק וביטוח אבטלה בכוח אדם בסדנה, וכן דמי אגרות עירוניים (בגין חוזים כלולים), משולמים על ידי הגורמים המבצעים מאתר הפרויקט ועלויות עבור הם אינם נכללים בעלות התקורה, כך שאם אחד מתנאי העלות המתוארים בנספח הרלוונטי משתנה, יש לחשב ולהחיל מחדש את מקדם התקורה .

מקדם הצעה לקבלן (מקדם חוזה)

בעת ההצעה, על מנת לבחור קבלן לביצוע הפעולה, על הקבלנים הזכאים אליהם נשלחה ההזמנה להשתתף במכרז בהתאם לקריטריונים הרלוונטיים להכריז על הצעתם לעבודה כסכום מקובל. התוצאה של חלוקת הסכום המוצע של הקבלן בגובה האומדן הראשוני של עלות העבודה, המקדם המוצע של הקבלן או מקדם החוזה, שניתן ליישם בכל המצבים הזמניים והמוגדרים.
במקרים כאלה, אם המספר שהתקבל קטן מאחד עבור הקבלן בהשוואה לאומדן הראשוני, מוצעת הנחה, ואם המספר שהתקבל גדול מאחד, מוצעת עליית מחירים.

סוגי הערכות והצהרות סטטוס – עלות בנייה

הערכה ראשונית 

אומדן ראשוני פירושו חישוב וקביעת כמות החומרים הנדרשים בתוכניות המקדימות מתוך המתאר הכללי של הפרויקט, שנעשה בקירוב. בשלב הראשון, מהנדסים או בכירים יועצים עושים זאת בכדי לאימוד אומדנים על מנת לקבוע ולחזות את תקציב הפרויקט.

מטר והערכות משוערות

לאחר הכנת רישומי פרויקט מפורטים, כמויות החומר הנדרשות מחושבות במידה מסוימת על ידי מהנדסי הייעוץ הרלוונטיים, המשתמשים באומדן ראשוני זה לשימוש במסמכי ההצעה ולהערכת סכום החוזה הראשוני.

הצהרות על מצב חודשי זמני – עלויות בנייה סטטוס

ביצוע פעולות הפרויקט נעשה לרוב בסוף כל חודש סולארי, באופן שהקבלן יקבע את סטטוס כל העבודות שנעשו מתחילת הפרויקט ועד סוף מועד הפרויקט, כמו גם את מצב החומרים והאספקה ​​הדרושים לפרויקט. מוסיף תעריפים מצורפים לחוזה.
דוחות הביניים החודשיים ערוכים בדרך זו ונחתמים על ידי נציג הקבלן והמהנדסים היועצים. מצבים זמניים אלה מוצגים בפני המעסיק לאחר בדיקה והמעסיק משלם את כל הניכויים החוקיים שנותרו לקבלן בצורה של צ'ק לאחר ניכוי וניכוי.

רשימת הניכויים החוקיים היא כדלקמן

 • סכום הסכומים ששולמו בדוחות הזמניים החודשיים הקודמים.
 •  עשרה אחוזים בגין ניכוי הביצוע
 • תשלומים ששולמו מראש
 • ניכוי ביטוחים, מיסים, מיסים עירוניים וכו '.
 • תשלומים במחיר חומרים ואספקה ​​של ציוד משלוח, מהמעביד לקבלן
 • כל עבירה אפשרית בהתאם להוראות תנאי ההתקשרות הכלליים 
 • ניכוי פריטים שונים אחרים על בסיס הוראות התנאים הכלליים של החוזה שבאחריות הקבלן.

לפיכך, הצהרת המצב הזמנית כוללת אומדן העבודה שנעשתה עד למועד זה בנוסף לחומרי העבודה.